Všeobecné obchodní podmínky pro nákup v tomto internetovém obchodě

I. Předmět Všeobecných obchodních podmínek (dále jen „VOP“)

1. Tyto VOP upravují podmínky poskytování produktů a služeb (dále jen „Produkty“) společnosti Bisnode Česká republika, a.s., IČO: 63078201, se sídlem Siemensova 2717/4, Praha 5, PSČ: 155 00, zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 3038 (dále jen „Bisnode“), na základě smlouvy, resp. akceptované objednávky, mezi Bisnode a uživatelem (dále jen „Smlouva“).

2. Uživatelem se rozumí právnická osoba nebo fyzická osoba – podnikatel, která s Bisnode uzavřela Smlouvu v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen „Uživatel“).

3. Uživatel prohlašuje, že byl předem seznámen s formou, strukturou a rozsahem poskytovaných informací, které jsou součástí Produktů a předmětem Smlouvy.

4. Pravidla používání Produktů a nakládání s informacemi obsaženými v Produktech, konkrétně účely, pro které mohou být Produkty využívány, jsou vedle těchto VOP specifikovány také v objednávce Produktu, která tvoří součást Smlouvy.

II. Uzavírání a obsah Smlouvy

1. Smlouva je platně uzavřena, je-li (i) Uživatelem vyplněn, podepsán a doručen Bisnode platný formulář objednávky a Bisnode objednávku neodmítne do tří (3) pracovních dnů, nebo (ii) mezi Bisnode a Uživatelem je uzavřena Smlouva v písemné podobě, anebo (iii) mezi Bisnode a Uživatelem je Smlouva uzavřena prostřednictvím telefonního hovoru se zaznamenaným hlasovým souhlasem.

2. Na základě Smlouvy získává Uživatel nevýhradní, nepřenositelné a na dobu trvání Smlouvy časově omezené právo užívat Produkty specifikované ve Smlouvě, data a software, které jsou součástí Produktů, včetně jejich aktualizací, nebo prostředky (internetové aplikace) způsobem přispívajícím k naplnění účelů uvedených v čl. II. odst. 3 VOP, a to pouze pro vlastní potřebu. Využití Produktů nebo jejich částí a/nebo informací získaných při užívání Produktů (zejm. datové extrakty) k jakémukoli jinému účelu či způsobem, který by nebyl v souladu s předchozí větou, zejm., nikoli však výlučně, k jejich dalšímu šíření, prodeji, bezúplatnému převodu na třetí osobu, přenechání do užívání nebo i k úplatnému či bezúplatnému užívání ve prospěch třetí osoby, a to i v rámci koncernu, není Uživateli bez předchozího písemného souhlasu Bisnode dovoleno. S výjimkou přiměřeného využití Produktů k získání konkrétních informací (datové extrakty) dle podmínek platného licenčního ujednání týkajícího se konkrétního Produktu, Uživatel není oprávněn si vytvářet kopie databáze/databází Bisnode.

3. Produkty a informace obsažené v Produktech (datové extrakty) slouží především k naplňování následujících účelů: (i) minimalizace kreditního rizika zejména v souvislosti s předcházením podvodů, identifikace nízké bonity, kredibility či platební morálky třetích osob, (ii) realizace obchodních a marketingových strategií v oblasti B2B (obchodní aktivity zaměřené na podnikatelské subjekty), (iii) vytváření analytických modelů, (iv) hodnocení rizik pro účely AML, (v) kontrola, prevence a detekce podvodného jednání, (vi) historické, statistické a vědecké účely a (vii) aktualizace dat o podnikatelských subjektech za účelem realizace obchodních strategií Uživatele. Konkrétní účely, pro které mohou být Produkty využívány, jsou vždy specifikovány ve Smlouvě.

4. Žádná práva vzniklá Uživateli ze Smlouvy, jakož ani Smlouva jako celek, nesmí být postoupena bez předchozího písemného (nikoliv však emailem) souhlasu Bisnode na jakoukoliv třetí osobu.

III. Podmínky poskytnutí Produktů Bisnode

1. Bisnode zpřístupňuje Produkty zpravidla elektronicky po zadání uživatelského jména a hesla, které Uživateli Bisnode sdělil. Uživatel je povinen účinně zabezpečit své uživatelské jméno a heslo, provést na žádost Bisnode změnu hesla a zabránit jakémukoli zneužití Produktů nebo dat a informací v nich obsažených svými zaměstnanci nebo třetí osobou.

2. Bisnode je povinen zabezpečit funkčnost serveru pro přístup Uživatele k Produktům nepřetržitě, s tím, že je oprávněn funkčnost omezit či server zcela odstavit z důvodu údržby a oprav, na dobu nezbytně nutnou a dále v důsledku vyšší moci (tj. neodvratitelné a/nebo nepředvídatelné překážky plnění závazku Bisnode jakékoliv povahy, zejména živelné katastrofy, havárie či poruchy). Za takové omezení nebo přerušení provozu serveru nenese Bisnode odpovědnost. V případě, že z uvedených důvodů dojde k většímu omezení přístupu k Produktům a Uživatel takové větší omezení namítne u Bisnode do dvou (2) pracovních dnů od jeho skončení písemně nebo emailem a zároveň požádá o kompenzaci, Bisnode Uživateli poskytne kompenzaci tím, že o čas ekvivalentní době omezení bezplatně prodlouží Uživateli právo užít příslušný Produkt. Kromě uvedené kompenzace Uživateli nenáleží žádná jiná náhrada, sleva či jakékoli jiné plnění ze strany Bisnode.

3. Uživatel je povinen vlastním nákladem zajistit podmínky pro provoz Produktu na své straně, tj. zejména splnit minimální požadavky Produktu na verze systémového a aplikačního software a na výkon hardware a množstvím přenesených dat neomezené připojení do sítě Internet, nebo dle specifikace požadavků ve Smlouvě ohledně konkrétního Produktu.

4. Bisnode si v rámci zajištění stejné a rovnoměrné dostupnosti a kvality služby pro všechny uživatele Produktů vyhrazuje právo aplikovat tzv. Fair User Policy (FUP) a částečně a dočasně omezit Uživateli přístup v případě, kdy objem přenesených dat anebo frekvence dotazů Uživatele překročí obvyklou míru použití Produktu.

5. Vzhledem k povaze Produktů, které se neustále vyvíjí, si Bisnode vyhrazuje právo:

a) změny obsahu Produktů ve smyslu rozšiřování a zkvalitňování datových zdrojů, úpravy či zkvalitnění funkcionality či uživatelského rozhraní a změny datového obsahu primárního zdroje dat,

b) změny ceny Produktů v souvislosti se změnou dle písm. a) výše nebo v případě podstatné změny cenové politiky primárním poskytovatelem dat. Bisnode změny oznámí Uživateli nejméně třicet (30) dnů před nabytím účinnosti; v případě změny ceny podle tohoto ustanovení je Uživatel oprávněn Smlouvu vypovědět tak, že čl. VIII. odst. 3 VOP použije obdobně;

c) požadovat po Uživateli uzavření smlouvy o předání osobních údajů či smlouvy o zpracování osobních údajů za obvyklých podmínek, a to ve lhůtě určené Bisnode ne kratší než čtrnáct (14) dnů od doručení návrhu takové smlouvy; v případě neuzavření takové smlouvy je Bisnode oprávněna od Smlouvy odstoupit a Uživatel nemá nárok na finanční kompenzaci nebo na vrácení či snížení ceny Produktů;

d) změny obsahu Produktů a změny nebo omezení jejich funkcionality v případě, že by to bylo nezbytné v důsledku potřeby zajištění souladu obsahu s příslušnými aplikovatelnými právními předpisy nebo z jiných podstatných provozně-technických důvodů na straně Bisnode; Bisnode v takovém případě upraví obsah Produktů nebo změní resp. omezí jejich funkcionalitu v nezbytném rozsahu zajišťujícím soulad s legislativou tak, aby Produkty i nadále v nejvyšší možné míře naplňovaly účel Smlouvy; v takovém případě nemá Uživatel nárok na finanční kompenzaci nebo na vrácení či snížení ceny Produktů;

e) nahrazení poskytovaných Produktů jinými produkty s obdobnou funkcionalitou v případě, že by to bylo nezbytné v důsledku potřeby zajištění souladu obsahu s příslušnými aplikovatelnými právními předpisy nebo z jiných podstatných provozně-technických důvodů na straně Bisnode; v takovém případě je Uživatel oprávněn od Smlouvy do třiceti (30) dnů od nahrazení Produktu odstoupit a požadovat vrácení poměrné předplacené a nevyčerpané části ceny Produktu; Uživatel však v takovém případě nemá nárok na náhradu jakékoliv škody.

6. V případě, že Produkt bude mít vadu znemožňující jeho užití Uživatelem v souladu se Smlouvou, odstraní ji Bisnode bezplatně do čtrnácti (14) pracovních dnů ode dne jejího písemného oznámení Uživatelem. Za okolnosti vylučující odpovědnost Bisnode při poskytování Produktů jsou považovány zejména překážky spočívající v přerušení toku aktuálních dat z důvodu poruchy na přenosovém zařízení, v nedodání dat třetími osobami nebo v zásahu vyšší moci. Strany se dohodly, že za vadu znemožňující užívání Produktu se nikdy nepovažuje chyba v datovém obsahu Produktu.

7. Bisnode zajišťuje pro Uživatele v pracovní dny od 9:00 do 16:30 hodin nezbytnou obsahovou a technickou podporu na telefonní lince: +420 274 000 800 nebo emailu: podpora@bisnode.cz, případně na jiné telefonní lince či emailu uvedeném na internetových stránkách Bisnode a označené výhradně jako „Technická podpora“.

8. Uživatel je oprávněn data získaná z Produktů užít výlučně pro své potřeby, nikoliv však například v rámci společností, které s ním tvoří koncern.

9. Uživatel bude označovat jako zdroj „Bisnode“ všechny datové výstupy, které vzejdou z databází a Produktů a stanou se součástí jakýchkoli prací Uživatele, pokud data z databází a Produktů tvoří významnou část obsahu výše popsaných výstupů Uživatele.

10. Uživatel bere na vědomí, že nečerpáním služeb a nevyužitím Produktů mu nevzniká právo na jakoukoliv kompenzaci, náhradu, slevu či snížení ceny za Produkty či vrácení jakéhokoli plnění přijatého ze strany Bisnode od Uživatele.

11. Bisnode prohlašuje, že kontaktní informace (včetně emailových kontaktů) uvedené v Produktech nejsou spojeny se souhlasem subjektu těchto údajů k zasílání nevyžádaných nabídek a obchodních sdělení a k jiným obchodním a direkt marketingovým účelům. Bisnode Uživateli v žádném rozsahu neodpovídá za existenci takového souhlasu uvedených subjektů (jak fyzických tak právnických osob). Uživatel si musí při nakládání s takovými informacemi sám takový souhlas případně zajistit a postupovat vždy striktně v souladu s platnými právními předpisy České republiky, zejm. dbát na ochranu soukromého a osobního života subjektu údajů a využívat podrobnosti elektronického kontaktu v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů.

12. Bisnode zaznamenává a zpracovává za účelem zkvalitnění Produktů statistiku a informace o technickém používání Produktů ze strany Uživatele, s čímž Uživatel vyjadřuje tímto souhlas. Uživatel souhlasí s tím, že Bisnode si k ochraně svých práv vyhrazuje právo uvést v Produktech náhodně identifikační značky a kontrolní záznamy, podle nichž je Bisnode oprávněn kdykoliv ověřit dodržování povinností Uživatele.

13. Software použitý v rámci Produktů je vlastnictvím Bisnode či člena Skupiny Bisnode a je předmětem autorskoprávní ochrany. Uživatel nesmí jakkoli dekompilovat, kopírovat, zveřejňovat, prodávat ani jinak šířit software a datové struktury, které jsou součástí Produktů. Bisnode je oprávněn užívat Produkty, data a software bez omezení a je oprávněn poskytovat je k užívání i jiným osobám.

14. Bisnode prohlašuje, že vynakládá nezbytnou péči, aby zajistil přesnost, komplexnost a aktuálnost datové základny Produktů. Informace jsou získávány z veřejných zdrojů, které považuje Bisnode za spolehlivé a přesné, avšak vzhledem k spoluúčasti lidského faktoru v procesu jejich zpracování a nemožnosti kontroly primárních zdrojů dat Bisnode za poskytovaná data neodpovídá.

15. Odpovědnost za uložení konkrétních uživatelských nastavení (např. označení kategorií informací z Produktů, označení skupin a zařazení konkrétních subjektů do těchto skupin apod.) nese vždy Uživatel a tuto odpovědnost nemůže za žádných okolností přenést na Bisnode. Uživatel je povinen před zánikem Smlouvy smazat veškerá svá data týkající se kategorizace informací z Produktů (například členství konkrétních subjektů ve skupinách apod.) či jiných uživatelských nastavení. V opačném případě je Bisnode oprávněn všechna uživatelská nastavení včetně dat týkajících se kategorizací informací vytvořených Uživatelem ke dni ukončení Smlouvy smazat.

IV. Cena, Platební podmínky

1. Ceny za Produkty a interval úhrady jsou sjednány ve Smlouvě, přičemž k úhradě dochází na základě faktury – daňového dokladu vystaveného Bisnode. Bisnode prohlašuje, že číslo účtu, které bude uvedeno na faktuře, je oznámeno místně příslušnému správci daně. Bisnode je oprávněn podmínit zpracování a dodání zakázky úplnou úhradou zálohové platby.

2. Uživatel podpisem těchto VOP potvrzuje souhlas s elektronickou distribucí daňových dokladů na emailovou adresu, poskytnutou Uživatelem.

3. Není-li ve Smlouvě splatnost ceny sjednána, je cena splatná do čtrnácti (14) dnů od doručení faktury Bisnode, a to bankovním převodem na číslo účtu uvedené na faktuře. Bisnode je oprávněn jednostranně upravit cenu za Produkty nejvýše jednou ročně s účinností k 1. lednu každého kalendářního roku, a to maximálně o roční míru inflace vyjádřenou přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen v České republice za uplynulý kalendářní rok zveřejňovaného Českým statistickým úřadem. Každá následná indexace zohledňuje všechny předcházející indexace. Úpravu ceny za Produkty je Bisnode oprávněn učinit kdykoli v průběhu příslušného kalendářního roku, přičemž úprava má účinky zpětně k 1. lednu příslušného kalendářního roku. Toto ujednání nepředstavuje změnu ceny podle čl. III. odst. 5 těchto VOP.

4. Uživatel není bez předchozího písemného souhlasu Bisnode oprávněn započíst jakékoli své pohledávky proti pohledávkám Bisnode za Uživatelem.

5. V případě ukončení Smlouvy dle čl. VI. odst. 2, čl. VI. odst. 3 písm. b) nebo písm. e), čl. VI. odst. 4 a čl. VIII. odst. 3 těchto VOP se zavazuje Bisnode vyúčtovat na základě dobropisu nespotřebovanou poměrnou část ceny uhrazené Uživatelem rovnající se součinu ceny odpovídající jednomu měsíci užívání Produktu a počtu měsíců, v nichž měl být po ukončení Smlouvy Produkt poskytován. V ostatních případech se nespotřebovaná část ceny nevrací.

V. Odpovědnost za vady a škodu, smluvní pokuty

1. Bisnode neodpovídá za vady při poskytování Produktů, které vznikly v důsledku nedodržení podmínek pro využívání Produktů, zejména minimální hardwarové a softwarové konfigurace k užití Produktů Uživatelem, v důsledku nesprávné obsluhy či v důsledku využívání Produktů nad rámec účelů uvedených v čl. II odst. 3 VOP a ve Smlouvě.

2. Bisnode neodpovídá za správnost, včasnost a kompletnost informací v Produktech, zejména informací, které získává od třetích stran (byly dodavatelem dodány opožděně, nekompletní či chybné). Bisnode dále nenese žádnou odpovědnost za vhodnost využití Produktů nebo informací v Produktech obsažených k Uživatelem zamýšleným účelům, ani za rozhodnutí učiněná Uživatelem na základě informací čerpaných z Produktů, zejména pak za rozhodování v souvislosti s úvěry, pojištěními, investicemi či obchodními aktivitami. Bisnode v žádném případě neodpovídá za jakékoliv následné ztráty, ušlý zisk či nepřímé škody.

3. Celková případná odpovědnost Bisnode za škodu a/nebo vady a/nebo bezdůvodné obohacení ze Smlouvy anebo v souvislosti s ní týkající se veškerých nároků Uživatele, pokud by vznikla, je omezena na částku rovnající se ceně bez DPH uhrazené Bisnode Uživatelem za posledních dvanáct měsíců užívání Produktů před uplatněním daného nároku vůči Bisnode.

4. V případě porušení ustanovení čl. II odst. 2 a/nebo čl. III. odst. 8 a/nebo odst. 13 těchto VOP je Uživatel povinen zaplatit Bisnode smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč (slovy: sto tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ takového porušení. Tím není dotčen nárok Bisnode na náhradu škody v plné výši.

5. Pro případ prodlení Uživatele s plněním peněžitých závazků vůči Bisnode si smluvní strany sjednaly úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení; a současně je Bisnode oprávněn Uživateli omezit poskytování Produktů, přičemž Bisnode neodpovídá za škody ani jiné újmy Uživateli tím vzniklé.

VI. Platnost Smlouvy

1. Smlouva uzavřená na dobu určitou se prodlužuje o období stejné délky trvání jako je sjednaná doba trvání Smlouvy, a to i opakovaně, pokud žádná ze stran nedoručí nejpozději šedesát (60) kalendářních dní před uplynutím sjednané délky trvání Smlouvy druhé straně písemné oznámení o tom, že o takové prodloužení Smlouvy nemá zájem.

2. Bisnode i Uživatel mohou Smlouvu uzavřenou na dobu neurčitou vypovědět i bez udání důvodu, přičemž výpovědní doba činí šedesát (60) dnů od prvního dne měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně.

3. Bisnode je oprávněn Smlouvu vypovědět bez výpovědní doby s účinky k datu doručení výpovědi v případě:

a) prodlení Uživatele s úhradou jakékoliv splatné platby či její částí i po zaslání upomínky ze strany Bisnode;

b) přerušení nebo zásadní změny podmínek dodávky dat týkajících se Produktů ze strany primárních zdrojů dat;

c) pokud Uživatel vstoupil do likvidace, byla u něj zavedena nucená správa, zahájeno insolvenční řízení, výkon rozhodnutí anebo exekuce;

d) pokud (i) Uživatel podstatným způsobem poruší Smlouvu a/nebo VOP či (ii) Uživatel Smlouvu a/nebo VOP porušuje opakovaně i přes písemné upozornění Bisnode s poskytnutím dodatečné přiměřené lhůty k nápravě, byť je to porušování nepodstatným způsobem, anebo (iii) Uživatel poruší své povinnosti vůči Bisnode stanovené právními předpisy či se dopustí jednání naplňujícího znaky nekalé soutěže nebo jiného zavrženíhodného jednání; za porušení Smlouvy a/nebo VOP podstatným způsobem se považuje zejména, nikoliv však výlučně, porušení čl. II odst. 2 a/nebo čl. III. odst. 8 a/nebo odst. 13 a/nebo čl. VII VOP Uživatelem;

e) nelze-li další poskytování Produktů ze strany Bisnode z technických, provozních, legislativních nebo ekonomických důvodů spravedlivě požadovat, příp. další poskytování Produktů ze strany Bisnode by v důsledku uvedených důvodů bylo ekonomicky nerentabilní.

4. Uživatel je oprávněn Smlouvu vypovědět bez výpovědní doby v případě opakovaného prokazatelného a zaviněného porušení podmínek poskytování Produktů ze strany Bisnode, kdy Bisnode vady plnění neodstraní ani po písemném upozornění Uživatele v dodatečně poskytnuté přiměřené lhůtě, které nesmí být kratší než čtrnáct (14) pracovních dnů.

5. Uživatel je oprávněn odstoupit od smlouvy uzavřené prostřednictvím telefonního hovoru i bez uvedení důvodu, pokud Uživatel doručí písemné oznámení o odstoupení od Smlouvy Bisnode, a to nejpozději do
7 kalendářních dnů od uzavření Smlouvy. Odstoupení je v tomto případě bez jakéhokoli nároku ze strany Bisnode.

VII. Ochrana osobních údajů

1. Uživatel bere na vědomí, že využitím Produktů se může stát správcem osobních údajů obsažených v Produktech. Uživatel v roli správce se zavazuje, že osobní údaje obsažené v Produktech bude zpracovávat výlučně za účelem zpracování vyplývajícím z čl. II odst. 3 VOP a ze Smlouvy. Bisnode nenese jakoukoliv odpovědnost za případné zneužití osobních údajů nebo za jejich nezákonné zpracování nebo jiné neoprávněné nakládání s nimi ze strany Uživatele.

2. Uživatel se zavazuje, že provede vhodná technická a organizační opatření, aby zpracování osobních údajů bylo prováděno v souladu s právními předpisy, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 („GDPR“), a že do zpracování začlení nezbytné záruky tak, aby splnil požadavky právních předpisů a ochránil práva subjektů údajů.

3. Uživatel bude spolupracovat v oblasti ochrany osobních údajů na požádání s dozorovým úřadem a zavazuje se bezodkladně Bisnode oznámit povahu a obsah takové spolupráce a případných šetření dozorového úřadu, jejichž bude Uživatel účastníkem, pokud se tato spolupráce či šetření bude týkat Produktů a údajů v Produktech obsažených.

4. Uživatel bere na vědomí, že oznamovací povinnost ohledně opravy nebo výmazu osobních údajů obsažených v Produktech nebo omezení zpracování dle článku 19 GDPR společnost Bisnode plní prostřednictvím aktualizací Produktů, jsou-li aktualizace součástí Smlouvy, nikoliv informací Uživateli o jednotlivých konkrétních případech opravy, výmazu či omezení zpracování, není-li dohodnuto jinak.

5. INFORMAČNÍ POVINNOST - V souladu se zásadou transparentnosti se Uživatel zavazuje, že pokud získá z Produktů osobní údaje třetích osob, bude plnit svoji informační povinnost v rozsahu uvedeném v článku 14 GDPR zejména o kategoriích získaných osobních údajů a o jejich zdroji, a to způsobem uvedeným dále v tomto odstavci. S přihlédnutím k frekvenci využívání produktů a objemu dat získaných z Produktů je Uživatel za účelem zajištění informační povinnosti a transparentnosti ohledně užívání Produktů jako zdroje osobních údajů povinen uvádět v rámci své informační povinnosti (kterou plní prostřednictvím smlouvy, obchodních podmínek či jiného dokumentu, se kterým se klient Uživatele či jiný subjekt údajů může prokazatelně seznámit) odkaz na Politiku ochrany osobních údajů Bisnode dostupnou skrze https://www.bisnode.cz/privacy ve vztahu k informacím o ochraně osobních údajů, např.: „Údaje byly získány od Bisnode; více informací o společnosti Bisnode a jejím zpracovávání osobních údajů naleznete na www.bisnode.cz/privacy“.

6. Poskytuje-li Uživatel v rámci plnění Smlouvy Bisnode jakékoliv osobní údaje, Uživatel prohlašuje a zaručuje, že je oprávněn tyto osobní údaje Bisnode poskytnout za účelem plnění Smlouvy a získal souhlas subjektů údajů s takovým poskytnutím, případně mu svědčí jiný právní titul, přičemž o tomto předání a dalším zpracování osobních údajů byly subjekty údajům předem ze strany Uživatele informovány. Subjekt údajů je oprávněn kdykoliv písmeně odvolat svůj dříve udělený souhlas se zpracováním svých osobních údajů a stejně tak i Uživatel je oprávněn po společnosti Bisnode požadovat, aby dále nezpracovávala osobní údaje, které jí Uživatel poskytl. Pokud plnění Smlouvy není objektivně možné bez zpracování osobních údajů Uživatele, resp. subjektů údajů, poskytnutých Bisnode, je Bisnode v případě odvolání souhlasu s jejich zpracováním oprávněn od Smlouvy odstoupit. Uživatel, resp. subjekt údajů je oprávněn požadovat přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování. Uživatel, resp. subjekt údajů je dále oprávněn vznést námitku proti zpracování, má právo získat od Bisnode své osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo požadovat, aby Bisnode předal tyto údaje jinému správci.

7. Zpracovatel - V případě, že Bisnode na základě Smlouvy bude pro Uživatele (jako správce) zpracovávat osobní údaje, Uživatel výslovně pověřuje Bisnode zpracováním osobních údajů, které Uživatel Bisnode poskytne. Uživatel také souhlasí s tím, aby Bisnode v souvislosti se zpracováním osobních údajů podle tohoto čl. VII. odst. 7 VOP pověřil zpracováním osobních údajů dalšího zpracovatele, přičemž Bisnode se zavazuje:

a) přijmout taková technická a organizační opatření, aby zajistil dostatečnou úroveň zabezpečení osobních údajů a aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů, a aby byly personálně a organizačně nepřetržitě po dobu zpracování osobních údajů zabezpečeny veškeré povinnosti zpracovatele vyplývající z právních předpisů;

b) informovat Uživatele o veškerých dalších zpracovatelích, které zamýšlí pověřit zpracováním osobních údajů, o veškerých zamýšlených změnách týkajících se přijetí další zpracovatelů nebo jejich nahrazení a poskytne tak Uživateli příležitost vyslovit vůči přijetí těchto dalších zpracovatelů námitky. Mimo další zpracovatele, vůči kterým Uživatel nic nenamítal, Bisnode nesvěří zpracování osobních údajů žádné třetí osobě. Pokud Bisnode zapojí dalšího zpracovatele, aby provedl určité činnosti zpracování, uloží tomuto dalšímu zpracovateli stejné povinnosti na ochranu osobních údajů, jaké jsou uvedeny v tomto čl. VII. odst. 7 VOP, a to zejména povinnost poskytnutí dostatečných záruk, pokud jde o zavedení vhodných technických a organizačních opatření tak, aby zpracování splňovalo požadavky GDPR a právních předpisů na ochranu osobních údajů;

c) zajistit, aby osoby oprávněné zpracovávat u Bisnode osobní údaje byly zavázány k mlčenlivosti ohledně zpracovávaných osobních údajů;

d) poskytnout Uživateli v souladu se svou rolí zpracovatele dle tohoto odstavce nutnou součinnost a být mu nápomocen při zajišťování souladu s povinnostmi ochrany osobních údajů, které se týkají správce osobních údajů, a to při zohlednění povahy zpracování a informací, jež má Bisnode k dispozici, a prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření, pokud je to možné, bude Bisnode Uživateli nápomocen při reagování na uplatněná práva subjektů údajů;

e) zpracovávat osobní údaje pouze na základě doložených pokynů Uživatele;

f) že na základě pokynu Uživatele osobní údaje buď vymaže, nebo je vrátí Uživateli po ukončení poskytování služeb spojených se zpracováním, a vymaže existující kopie, pokud uložení daných osobních údajů není vyžadováno právními předpisy nebo pokud Bisnode nesvědčí jiný právní titul pro uchování a další zpracování poskytnutých osobních údajů;

g) poskytne Uživateli veškeré informace potřebné k doložení toho, že byly splněny povinnosti související se zpracováním osobních údajů prostřednictvím zpracovatele, a umožní audity, včetně inspekcí, prováděné Uživatelem nebo jiným auditorem, kterého Uživatel pověřil, a k těmto auditům přispěje, a v to v rozsahu nezbytně nutném k zajištění nebo doložení souladu zpracování osobních údajů s právními předpisy, a to výlučně ve vztahu k osobním údajům poskytnutým Bisnode Uživatelem. Uživatel oznámí Bisnode plánovaný termín auditu či inspekce alespoň pět (5) pracovních dnů před jeho konáním.

8. V případě, že obsah Produktů bude dotčen v důsledku uplatnění práva subjektu údajů na výmaz, na omezení zpracování nebo na jinou úpravu osobních údajů, nezakládá taková změna v obsahu Produktu jakékoliv porušení Smlouvy ze strany Bisnode a poskytování Produktu bude nadále plněno v souladu se Smlouvou a za sjednaných podmínek ve stavu upraveném v důsledku uplatnění takového práva subjektem údajů.

9. Bisnode prohlašuje, že osobní údaje zpracovávané Bisnode budou zpracovávány v souladu s politikou ochrany osobních údajů Bisnode. Politika ochrany osobních údajů Bisnode obsahuje podrobný popis způsobu zpracování osobních údajů a práv a povinností týkajících se ochrany osobních údajů zpracovávaných Bisnode a je dostupná skrze www.bisnode.cz/privacy. Uživatel potvrzuje, že se s touto politikou ochrany osobních údajů Bisnode seznámil a souhlasí s ní.

10. V případě porušení jakéhokoliv závazku Uživatele uvedeného v tomto čl. VII. je Bisnode oprávněn od Smlouvy odstoupit ve smyslu čl. VI. odst. 3 písm. d) VOP.

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Označením příslušného pole v zápatí těchto VOP Uživatel uděluje souhlas k tomu, aby Bisnode uváděl informaci o tom, že Uživatel je jeho zákazníkem ve svých referenčních a informačních brožurách. V případě, že v rámci reference dle předchozí věty dojde k uvedení osobních údajů v referenčních a informačních brožurách, má Uživatel, resp. dotčený subjekt údajů možnost kdykoliv odvolat dříve udělený souhlas kontaktováním Bisnode, případně má možnost uplatnit veškerá práva subjektů údajů dle GDPR a dalších právních předpisů na ochranu osobních údajů.

2. Označením příslušného pole v zápatí těchto VOP Uživatel uděluje souhlas se zasíláním obchodních sdělení, marketingových nabídek a dalších zajímavých informací ze strany Bisnode, a to i prostřednictvím elektronického kontaktu (email, SMS). Za účelem nabízení obchodu a služeb mohou být podrobnosti elektronického kontaktu a další osobní údaje Uživatele využity také v rámci Skupiny Bisnode, a to i po dobu pěti (5) let po skončení smluvního vztahu, přičemž Uživatel souhlasí se zasíláním obchodních sdělení také ze strany člena Skupiny Bisnode. Uživatel bere na vědomí, že i v případě neudělení souhlasu je Bisnode oprávněn Uživateli zasílat obchodní sdělení týkající se Produktů a obdobných služeb Bisnode na adresu, emailovou adresu či prostřednictvím SMS na telefonní číslo Uživatele, stane-li se Uživatel zákazníkem Bisnode, pokud Uživatel předem nevyjádří nesouhlas s tímto marketingovým oslovováním.

3. Smlouva a veškerá práva a povinnosti stran vyplývající ze Smlouvy nebo s ní související se řídí českým právem. Všechny spory vznikající ze Smlouvy a VOP a v souvislosti s nimi budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR podle jeho Řádu a Pravidel třemi rozhodci. Místem rozhodčího řízení je Praha.

4. Bisnode je oprávněn měnit, doplňovat a rušit znění VOP při změně technických, provozních, obchodních nebo organizačních podmínek na straně Bisnode nebo na trhu Produktů, jakož i z důvodu změny právních předpisů. Aktuální znění VOP je k dispozici na adrese http://www.bisnode.cz/VOP, resp. na jiné adrese, kterou Bisnode Uživateli oznámí. Bisnode je povinen tyto změny oznámit Uživateli písemně nebo emailem nejméně třicet (30) kalendářních dnů před nabytím jejich účinnosti. Uživatel je oprávněn změnu VOP odmítnout tak, že zároveň s tím do data nabytí účinnosti změněných VOP Smlouvu vypoví ke dni nabytí účinnosti změn VOP. Právo takto Smlouvu vypovědět má Uživatel jen, pokud Bisnode podstatně změní VOP a taková změna představuje zhoršení právního postavení Uživatele.

5. Uživatel i Bisnode prohlašují, že neposkytnou Smlouvu ani její část ohledně jejich smluvního vztahu třetí osobě s výjimkou Skupiny, ledaže jim to ukládá právní předpis nebo vymahatelné rozhodnutí soudu nebo správního orgánu. Obě smluvní strany se zavazují přijmout dostatečná technická a organizační opatření ke splnění těchto povinností.

6. Veškerá oznámení týkající se Smlouvy či VOP pro Uživatele mohou být ze strany Bisnode zasílána na emailovou adresu Uživatele uvedenou ve Smlouvě, pokud tyto VOP a/nebo Smlouva výslovně nepožadují zachování písemné formy; v takovém případě bude doručováno na adresu Uživatele uvedenou ve Smlouvě. Změnu adres pro doručování je Uživatel povinen oznámit Bisnode, přičemž tato změna je účinná nejdříve 10. dnem po oznámení Bisnode. Pro účely doručování písemností se použijí příslušná ustanovení obecně závazných právních norem.

7. Pro smluvní vztah mezi Uživatelem a Bisnode je vyloučena aplikace těchto ustanovení OZ: § 556 odst. 2, § 557, § 558 odst. 2, § 1740 odst. 3, § 1751 odst. 2, § 1752 odst. 2, § 1799, § 1800, § 1978 odst. 2 a § 1805 odst. 2. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že žádný závazek podle této Smlouvy není fixním závazkem podle § 1980 OZ.

8. Tyto VOP nabývají účinnosti dne 25. 5. 2018.

Ukázka databáze
Manažeři
Nadpis

Počet subjektů2500

ObsahLorem ipsum dolor sit amet